Kawm ntawv hmoob online dating

Hmoob ua lub neej nyob kom txhob txw tub ntxhais los mus sib cais; sib rhuav; tsis sib nyiam, kom txawj pauv hloov lub siab phem; siab tsis ncaj ncees, siab tsis dawb huv; xav ua neeg tooj; neeg hlau tseg, tig los peb nrhiav txoj kev haum xeeb; kev ncaj ncees, siab dawb; siab loj dav, muaj vaj huam sawv sib txig; sib luag los rub pejxeem sawv mus fim ntsej, fim muag, thiab nrhiav kev los coj zoo, tug rau tus; kom tseg txoj kev dag nyiam khav theeb; twb ua tsis tshwm muaj ib yam tseem ceeb tseg los rau pejxeem coj siv rau Lub neej tshiab tiam 21 no.

Hmoob keeb kwm txoj kev tshwm sim los ua neeg nyob, VLT-TNYS yeej tsim txhua haiv neeg kom nyias nyob muaj zoo nyias txoj kev ntseeg los coj teev hawm roos pov puag nyias tsob neeg rau saum fab kev kaj huv tshav plhuv, xws ntsuj plig; kev mob nkeeg, nrog laj lim tswv yim, kev nrhiav noj, nrhiav haus, tsoos tsho hnav, paj ntaub tw siv; paj ntsha lus taum, hais los dheev neeg siab ntsws, thiab nyias muaj zoo nyias txwv feej nom tswv los nrog luag ua, tsuas yog sawv daws txhua haiv neeg sib koom los faib nyob rau ib lub luaj pua ntiaj teb xwb.Kuv thov qhuas nej cov tswv yim kev txawj ntse uas nej tau xa tuaj pab cuam rau kuv ntawd, nws yog ib “Ntsiav Hauv Tshuaj” uas muaj nqis thiab tshwj xeeb heev tsis muaj yam twg yuav los pauv tau nej tej lus nyiaj, lus kub tseem ceeb, uas yog ib ntsiav tshuaj nrhiav tau yuav coj los kho Haiv Neeg Hmoov lub hlwb nyob mus thoob ntiaj teb kom tej kev mob nkeeg kev nyuaj siab ntxhov plawv ntawd kom ib hnub txawj zoo zuj zus tuaj thiab kom Hmoob thiaj taug tau mus rau txoj kev Ncaj Ncees thiab muaj Vaj huam sawv sib txig; sib luag kom txhob mus tsuj rau qab ke; qaum kev uas nws yog txoj kev yuam nyob hauv Hmoob lub neej los ntev lawm, uas Hmoob taug yuam kev mus lawm xws yav dhau tag los no, kom Hmoob Txoj kev txhim kho Hmoob nyuav pib xws yam tus kaus ntoo uas xyaum nthaw kaus thiab pib ua daim nyuag puav nploog tshwm xwb, tseem yuav vam khom tag nrho ib tsoom Hmoob nyob thoob Yim Meem Teb no nthuav koj kev txawj ntse nrog Ib Tshob Dej thiab Ib Teg Av coj tuaj pab ywg rau lub Hauv Paus kom Tus Cag thiaj laum Cog mus tob thiab kom Tsob Ntoo ntawd thiaj hlav tau nplooj zoo, tawg taus paj txi taus txiv los rau Peb Haiv Neeg Hmoov uas nyob rau lub luaj pua no thiab cov tias tau ri tuaj mus kwm siav qiv luag toj yug yaj, nyob thoob Yim Meem Teb no tau noj txwm tsom kwm Haiv Neeg Hmoov lub neej ua ntuv zus los txog niaj hnub no, txawm nej yuav mus nyob rau thaj chaw twg, lub ntuj twg los nej yeej tau txais txoj kev hlub puv ntoob nplua mias los ntawd Peb TNYS; Tswv Kee Tshiab thiab PYTT lub Fwj Chim nyob nrog nraim nawb.Txhua Tus Txhais Tes”, tsis hais Pojniam los Txiv neej, tus Hlob mus ti rau tus Yau, peb tseem yuav vam khom txog nej tej kev txawj ntse uas nej tau mus kawm tiav tom luag tej tsev cob qhia txuj , thov kom txawj siv rau yam muaj nqis thiab coj tig los txhawb nqa Hmoob lub neej thiab nthuav los cob taw txoj hauv kev pub rau Peb Haiv neeg Hmoov uas tau tawg ri tuaj mus nyob “Thoob Ntiaj Teb” tau coj mus siv nawb.We're pleased to have the honor of serving you online through our secure website.Kuv yog Tub Qoov Sua Hmoob thov ua tsaug rau Tsoom Hmoob nyob rau Lub Quag Ntuj Tshoj Hloov Tshiab Tiam Neeg 21 no tias nej tej Laj Lim Tswv Yim, Kev Txawj Ntse, Nej Lub Dag Lub Zog, uas nej tau muab los pab xyuas Nyeem txog “Phau Ntawv Cag Kev Cai Neej Dab Qhuas Tshooj Ko; fab kev Nruam Sim Hmoob Tshwm Yug Duab Tshiab” uas yog npaj los hloov Hmoob lub neej nyob rau Tiam Neeg 21 no.

Leave a Reply